header

Loopbaanadvisering

Mijn aanbod kan onder andere bestaan uit:
 • Het Koersonderzoek Loopbaanzelfsturing.
 • Coaching bij arbeidsmarktoriëntatie, arbeidsmarktbewerking en baankeuze.
 • Coaching bij arbeidsreïntegratie, na (psychische) ziekte, werkloosheid.
 • Coaching bij herintreding.
 • Coaching m.b.t. de werksituatie gericht op zingeving en vitaliteit.

De methodiek welke ik binnen de Loopbaanadvisering gebruik, is o.a. ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk van adviesbureau Hoogendijk dat naast loopbaanadvisering, coaching en training een post-hbo-opleiding verzorgt tot loopbaan- en mobiliteitsadviseur.


Het koersonderzoek Loopbaanzelfsturing
Het Koersonderzoek Loopbaanzelfsturing bestaat uit een reeks gesprekken die u helpen om zicht te krijgen op wat u wilt en kunt in uw leven en werk nu en in de toekomst. Het helpt u bij het onderzoeken, verhelderen en bewust worden van wat er voor u nodig is en mogelijk is om beter tot uw recht te komen en om in uw werk of loopbaan tot een duidelijke koers en een inspirerend en meer vitaliserend toekomst- perspectief te komen.


Doel:
 • Loopbaanvragen beantwoorden gericht op wat en hoe u verder wilt op het gebied van werk en loopbaan
 • Onderzoeken wat uw kwaliteiten, valkuilen allergieën en uitdagingen zijn en hoe en waar u deze optimaal in kunt zetten om beter tot uw recht te komen.
 • Onderzoeken wat er voor u nodig is om in werk en loopbaan vitaal en energiek te blijven en hoe werk een bijdrage kan leveren aan uw persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit en groei.
 • Onderzoeken hoe u uw innerlijke drijfveren, waarden en bezieling kunt integreren in werk en loopbaan.
 • Ziekteverzuim en psychisch pensioenschap voorkomen door tijdig signalen van onvrede, gebrek aan uitdaging, overmatige stress, of energieverlies e.d. te signaleren en er actief mee aan de slag te gaan om tot verandering, verbetering, of zelfsturing te komen.

Mijn uitgangspunten:
 • Werk en leven vormen een geheel en beïnvloeden elkaar over en weer.
 • Het is de kunst om hetgeen u in uw leven geleerd hebt over uzelf, uw drijfveren, waarden, inspiratie-bronnen en kwaliteiten zo optimaal mogelijk te integreren in uw leven en werk.
 • Op zoek gaan naar uw krachten en mogelijkheden, naar uw authenticiteit en die zo constructief mogelijk benutten in uw leven en werk.

Werkwijze:
Het koersonderzoek bestaat uit 6 à 7 gesprekken van 2 uur. Aan de hand van gericht werkmateriaal en opdrachten, welke 4 dagen voorafgaand aan de gesprekken ingeleverd dienen te worden, wordt diepgaand ingegaan op uw leven en loopbaan tot nu toe. Er wordt a.h.w. een balans opgemaakt en bekeken wat u hieruit kunt leren voor uw huidige werksituatie en loopbaan en voor die in de toekomst.
De voorbereiding voor een gesprek neemt minimaal enkele uren tot een dagdeel per week in beslag, uitgaande van een traject van ongeveer 4 tot 6 maanden. Indien wenselijk wordt het traject afgesloten met een schriftelijke rapportage door de loopbaanadviseur welke een weerslag is van het proces dat heeft plaatsgevonden en van de conclusies en aanbevelingen die daaruit naar voren gekomen zijn.


Opbouw:

De opbouw van het koersonderzoek kan er als volgt uitzien.
Gesprekken Gespreksdoelen Opdrachten
Oriënterend gesprek Oriëntatie en afstemming vraag en aanbod. Indien wordt gestart CV actualiseren.
Intake gesprek Inventarisatie loopbaan en levensloop, verfijning van de doelstellingen. Biografische opdrachten.
Biografiegesprek Opmaken van de levensbalans tot nu toe, inventarisatie van thema´s en uitdagingen. Opdrachten over zingeving en vitaliteit.
Eerste koersgesprek Verdere inventarisatie van kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en eerste inventarisatie van de ijkpunten voor zingeving en vitaliteit. Verdiepende maatwerkopdrachten ter verkrijging van het meest vitaliserende loopbaanperspectief.
Tweede koersgesprek (en eventueel) derde koersgesprek

Vaststelling van het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Opstellen van een persoonlijk actieplan. De loopbaanadviseur schrijft indien wenselijk de rapportage.
Rapportbespreking Afstemming over de eindrapportage en eventueel terugrapportage aan de opdrachtgever en bespreking van het actieplan. Al dan niet onder begeleiding van een loopbaanadviseur: concretisering van het meest vitaliserende loopbaanperspectief.